Frequently Asked Questions

Below is a list of frequently asked questions and answers on a particular topic. If you need more information about CAE and CAE services, please contact us via the information below.

Khắc phục sự cố cài đặt phần mềm ANSYS Workbench và Mechanical APDL

Last Update: 2021-01-04

Các mục liệt kê bên dưới chỉ áp dụng cho các phần mềm Mechancial APDL và/hoặc ANSYS Workbench.

1. Trình khởi chạy Mechanical APDL khởi động quá chậm

Nếu trình khởi chạy Mechanical APDL mất quá nhiều thời gian để khởi động (chỉ trên Windows), hãy đảm bảo rằng tên máy chủ trong tệp ansyslmd.ini trong ANSYSLMD_LICENSE_FILE và biến môi trường ANSYSLI_SERVERS được nhập chính xác và các máy chủ (hosts) được chỉ định bởi tên máy chủ (hostnames) tồn tại. Thay thế tên máy chủ bằng địa chỉ IP cũng có thể cải thiện tốc độ. Đồng thời xác minh rằng số cổng là chính xác.

2. Các vấn đề hiển thị trên Windows

Tình huống này chỉ áp dụng cho Mechanical APDL chạy trên Windows.

Windows có một chức năng có tên là Aero có thể gây ra các vấn đề về đồ thị hoặc biểu đồ trong Mechanical APDL ở chế độ 3-D trên một số hệ thống. Nếu sự cố này xảy ra, hãy tắt Windows Aero theme trên Windows 7 khi chạy Mechanical APDL.

3. Các thông báo lỗi ANS_ADMIN

Các tùy chọn được tô xám

Nếu tùy chọn nào đó được tô màu xám, tài khoản của bạn có thể không có các đặc quyền của quản trị viên hệ thống cần thiết để chạy các tùy chọn đó.

4. Thông báo lỗi của trình khởi chạy phần mềm Mechanical APDL

Sau đây là một số thông báo lỗi phổ biến. Xem ANSYS Licensing Guide để biết các thông báo liên quan đến cấp phép của trình khởi chạy.

***Cannot create required <profile> file. Therefore, cannot write to profile information during this launcher session.

Nếu gặp lỗi này, bạn không thể thêm hoặc sửa đổi thông tin hồ sơ trong phiên khởi chạy này. Xác minh rằng bạn có quyền ghi vào thư mục và khởi động lại phiên khởi chạy. Thông thường, thư mục này là C:\Documents and Settings\<user name>\Application Data\ANSYS\v202\launcher trên Windows hoặc ~/.ansys/v202/launcher/ trên UNIX.

***No ANSYS product installations found.

Xác minh cài đặt phần mềm Mechanical APDL của bạn. Nếu phần mềm mong muốn chưa được cài đặt, hãy cài đặt nó.

5. Thông báo lỗi Distributed Mechanical APDL IBM Platform MPI

Bạn có thể gặp thông báo dưới đây khi thiết lập IBM Platform MPI hoặc chạy Distributed ANSYS sử dụng IBM Platform MPI.

Error executing Mechanical APDL. Refer to System-related Error Messages in the Mechanical APDL online help. If this was a Distributed Mechanical APDL job, verify that your MPI software is installed correctly, check your environment settings, or check for an invalid command line option.

Bạn có thể gặp lỗi này nếu bạn không chạy đúng tập tin bat (file .bat) đã đặt mật khẩu. Xác minh xem bạn đã hoàn thành mục này theo hướng dẫn trong tệp readme khi cài đặt IBM MPI hay chưa.

Bạn cũng có thể gặp lỗi này nếu ANSYS Inc\v202\ansys\bin\<winx64> không có trong PATH của bạn.

Nếu bạn cần thông tin gỡ lỗi chi tiết hơn, hãy sử dụng cách sau: Mở cửa sổ Command Prompt và thiết lập các dòng lệnh dưới đây

SET ANS_SEE_RUN = TRUE

SET ANS_CMD_NODIAG = TRUE

Chạy dòng lệnh sau: ansys202 -b -dis -i myinput.inp -o myoutput.out.

6. Xử lý sự cố phần mềm ANSYS Workbench

Phần này liệt kê các sự cố và thông báo lỗi mà bạn có thể gặp phải khi cài đặt và/hoặc chạy ANSYS Workbench. Sau mỗi mô tả tình huống hoặc thông báo lỗi là một hành động cần để khắc phục sự cố. Luôn thử những hành động được đề xuất cho người dùng trước khi liên hệ với người đại diện hỗ trợ kỹ thuật của bạn.

6.1. Các tình huống lỗi

CAD System Plug-In Menus Do Not Appear for NX or Creo Parametric - ANSYS Workbench trên các nền tảng Windows sẽ thêm thông tin của nó vào một tệp tùy chỉnh hiện có cho NX và/hoặc Creo Parametric. Nếu không có tệp tùy chỉnh nào tồn tại, ANSYS Workbench sẽ tạo một tệp. Đối với NX, ANSYS Workbench tìm kiếm tệp custom_dirs.dat trong thư mục được chỉ định thông qua biến môi trường UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE. Đối với Creo Parametric, ANSYS Workbench tìm kiếm tệp config.pro trong thư mục %HOMEDRIVE%%HOMEPATH%. Ngoài ra, trong quá trình thiết lập Creo Parametric Geometry Interface, ANSYS Workbench cũng sẽ thêm thông tin của nó vào tệp config.pro nằm trong đường dẫn cài đặt Creo Parametric, trong thư \text.

Nếu ANSYS Workbench gặp một tệp chỉ đọc, nó sẽ không thể ghi thông tin cần thiết vào tệp. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần phải sửa đổi các quyền trên tệp và thêm thủ công thông tin ANSYS Workbench cụ thể phù hợp để menu ANSYS xuất hiện trong NX hoặc Creo Parametric.

Script Errors When Running ANSYS Workbench - Nếu bạn gặp phải lỗi tập lệnh như "Error: Unable to create object microsoft.XMLDOM," bạn có thể cần cài đặt phiên bản MSXML mới nhất của Microsoft. Truy cập trang Microsoft's MSXML site để biết thêm thông tin về tải xuống và cài đặt MSXML. 

6.2. Thông báo lỗi trên ANSYS Workbench

***Unable to connect to Solver Manager.

Một ứng dụng khác có thể đang sử dụng cổng Solver Manager (10002 theo mặc định). Thử thay đổi số cổng bằng cách chỉnh sửa tệp Ansys.SolverManager.exe.config nằm trong thư mục cài đặt tại \AISOL\Bin\<platform>

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi "Unable to connect to Solver Manager” hoặc gặp khó khăn khi khởi chạy các ứng dụng/trình chỉnh sửa khác, thì cũng có thể tệp máy chủ Windows đã bị hỏng. Đảm bảo rằng localhost được chỉ định trong tệp Windows <os drive>:\Windows\system32\drivers\etc\hosts.